Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

لیست قیمت لرزه گیر

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

لرزه گیر لاستیکی زرد ارتعاشات صنعتی ایران

661000در همساز 724

لرزه گیر آکاردئونی جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

591000در همساز 724

لرزه گیر لاستیکی آبی ارتعاشات صنعتی ایران

678000در همساز 724

لرزه گیر آکاردئونی تمام استیل سر دنده ارتعاشات صنعتی ایران

2024000در همساز 724

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران

1197000در همساز 724

لرزه گیر (بادبند)

145000در چیدمان خانگی سام چوب

لرزه گیر دیزل ژنراتور چهار فنری MS2000 – تحمل وزن 2360 کیلوگرم

2350000در ماه صنعت انرژی

لرزه گیر لاستیکی قرمز و آبی ارتعاشات صنعتی ایران

875000در همساز 724

لرزه گیر دیزل ژنراتور چهار فنری MS1600 – تحمل وزن 1750 کیلوگرم

2100000در ماه صنعت انرژی

لرزه گیر دیزل ژنراتور تک فنری MS300 – تحمل وزن 400 کیلوگرم

1500000در ماه صنعت انرژی

لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

1132000در همساز 724

لرزه گیر دیزل ژنراتور دو فنری MS800 – تحمل وزن 1000 کیلوگرم

1800000در ماه صنعت انرژی

لرزه گیر دیزل ژنراتور دو فنری MS600 – تحمل وزن 750 کیلوگرم

1770000در ماه صنعت انرژی

لرزه گیر لاستیکی قرمز ارتعاشات صنعتی ایران

792000در همساز 724

لرزه گیر لاستیکی ارتعاش مارک آبی سایز ۲ اینچ

3900000در دیجی پمپ

لرزه گیر 2 اینچ (50mm)

74000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 3 اینچ (80mm)

891000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 5 اینچ (125mm)

2529000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر لاستیکی ارتعاش مارک آبی سایز ۱/۲ ۱ اینچ

3660000در دیجی پمپ

لرزه گیر لاستیکی ارتعاش مارک آبی سایز ۳ اینچ

4620000در دیجی پمپ

لرزه گیر لاستیکی ارتعاش مارک آبی سایز ۴ اینچ

5400000در دیجی پمپ

لرزه گیر 10 اینچ (250mm)

3680000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 3 اینچ (80mm)

891000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 3 اینچ (80mm)

1290000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 21/2 اینچ (65mm)

1566000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/2 اینچ (40mm)

707000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 4 اینچ (100mm)

953000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 4 اینچ (100mm)

1718000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 5 اینچ (125mm)

1795000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 10 اینچ (250mm)

4322000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 12 اینچ (300mm)

6390000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 2 اینچ (50mm)

740000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 2 اینچ (50mm)

1290000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 21/2 اینچ (65mm)

891000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/2 اینچ (40mm)

1044000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 6 اینچ (150mm)

2452000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 8 اینچ (200mm)

3065000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/2اینچ (40mm)

921000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 8 اینچ (200mm)

2606000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 8 اینچ (200mm)

1979000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 10 اینچ (250mm)

2790000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 3 اینچ (80mm)

1718000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/2 اینچ (40mm)

707000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/4 اینچ (32mm)

678000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 2 اینچ (50mm)

1228000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 3 اینچ (80mm)

984000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 8 اینچ (200mm)

3006000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 2 اینچ (50mm)

1168000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/4 اینچ (32mm)

800000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/2 اینچ (40mm)

1075000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/4 اینچ (32mm)

984000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 12 اینچ (300mm)

5839000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 6 اینچ (150mm)

2299000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 4 اینچ (100mm)

1504000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11 4اینچ 32mm

891000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/4 اینچ (32mm)

769000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 6 اینچ (150mm)

1504000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 5 اینچ (125mm)

1075000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 21/2اینچ (65mm)

769000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 8 اینچ (200mm)

1811000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 6 اینچ (150mm)

1504000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 6 اینچ (150mm)

3052000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/2 اینچ (40mm)

1228000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/4 اینچ (32mm)

1138000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 8 اینچ (200mm)

3205000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 5 اینچ (125mm)

2209000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 4 اینچ (100mm)

1381000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 3 اینچ (80mm)

1199000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 8 اینچ (200mm)

1934000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 3 اینچ (80mm)

1504000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 6 اینچ (150mm)

2529000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/4 اینچ (32mm)

921000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 5 اینچ (125mm)

2103000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 3 اینچ (80mm)

1443000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 12 اینچ 300mm

3955000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 4 اینچ (100mm)

1566000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 12 اینچ 300mm

4339000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 4 اینچ (100mm)

1105000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 2 اینچ (50mm)

831000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 5 اینچ (125mm)

1075000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 2 اینچ (50mm)

1473000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 12 اینچ (300mm)

6712000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 10 اینچ (250mm)

4523000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 21/2 اینچ (65mm)

1352000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 12 اینچ (300mm)

6423000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 4 اینچ (100mm)

1658000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/4اینچ (32mm)

953000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 8 اینچ (200mm)

2790000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 21/2 اینچ (65mm)

1199000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 3 اینچ (80mm)

1381000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 21/2 اینچ (65mm)

1228000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/2 اینچ (40mm)

984000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 12 اینچ (300mm)

5564000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 10 اینچ (250mm)

2867000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 6 اینچ (150mm)

1658000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 11/2 اینچ (40mm)

800000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 4 اینچ (100mm)

953000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 12 اینچ (300mm)

4231000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 21/2 اینچ (65mm)

1290000در هلکو سحرگاز

لرزه گیر 2 اینچ (50mm)

1105000در هلکو سحرگاز